Legalizacja wag

Prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji) podlegają wagi stosowane:

  • w ochronie zdrowia, życia i środowiska
  • w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • w ochronie praw konsumenta
  • przy pobieraniu opłat, podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań
  • przy dokonywaniu kontroli celnej
  • w obrocie handlowym

Prawna kontrola metrologiczna przed wprowadzeniem przyrządów pomiarowych (wag) do obrotu lub użytkowania wykonywana jest zgodnie z procedurami oceny zgodności, a w szczególności poprzez badania typu potwierdzone decyzją zatwierdzenia typu, legalizację pierwotną lub legalizację jednostkową, natomiast dla przyrządów pomiarowych będących w użytkowaniu — poprzez legalizację ponowną.

Na podstawie: Ustawa Prawo o Miarach z dnia 11 maja 2001 roku.

TOP