Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”), jednym z wymogów Rozporządzenia RODO jest obowiązek poinformowania klientów, kontrahentów oraz podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane, o sposobach i celach przetwarzania danych przez podmioty przetwarzające dane osobowe.

Uprzejmie informujemy, że firma Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. K. w związku z prowadzoną działalnością, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe otrzymane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jak również w inny sposób, w tym pozyskane z publicznych rejestrów.

Firma Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza następujące dane:

1. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pochodzące bezpośrednio od osób których dane dotyczą lub pozyskane w sposób inny niż od osób których dane dotyczą, w tym pozyskane z publicznych rejestrów.

2. Dane kontaktowe pracowników, przedstawicieli i reprezentantów klientów, kontrahentów, pozyskiwane od osób, których dane dotyczą lub pozyskane w sposób inny niż od osób których dane dotyczą, w tym również ujawnione w jawnych, publicznych rejestrach.

Firma Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach, w których:

1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. K.
4. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. K. lub ich kontrahentów oraz klientów.

Niniejsza informacja została sporządzona w ramach obowiązku spoczywającego na administratorach danych osobowych w odniesieniu do usług świadczonych przez firmę Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. K. Dokument ten stanowi o podstawowych zasadach stosowanych w zakresie danych osobowych. W sytuacjach, gdy przekazujecie Państwo jakiekolwiek dane osobowe zakładamy, że w zakresie tychże danych zostały przez Państwa spełnione wszelkie obowiązki wymagane Rozporządzeniem RODO. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych.