Podstawowe funkcje wag elektronicznych

Zerowanie

Zerowanie pozwala manualnie skorygować punkt zerowy wagi.

Tarowanie

Funkcja tarowania służy do przejścia w tryb ważenia netto czyli bez masy opakowania. Wartość tary można wprowadzić manualnie lub ustawiając opakowanie na wadze i użyć przycisku z funkcją TARA.

Liczenie sztuk

Funkcja pozwala na podstawie próbki jednakowych elementów wyznaczyć masę jednostkową i następnie waga może służyć do liczenia sztuk dużej ilości jednakowych elementów np. wkręty, podkładki itp.

Ważenie kontrolne - progi kontrolne

Ustawiając wartość progów kontrolnych (dolny i górny) waga może spełniać funkcję urządzenia kontrolnego i wskazywać czy dana masa mieści się w określonych granicach.

Sumowanie ważeń pionowe

Sumowanie kolejnych ważeń. Możliwy jest bieżący podgląd ilości ważeń i sumy. Wyższe modele terminali wagowych oferują kilka poziomów sumowania oraz funkcji wydruków sum. 

Sumowanie ważeń poziome

Inaczej zwane "formułami". Sumowanie, które pozwala dozować składniki gdyż po każdym zsumowanym pomiarze następuje wytarowanie wartości.

Ważenie procentowe

Ustawiając masę na wadzę wskazujemy że jest to 100%, kolejne ważenie będą odnoszone w procentach do masy wzorcowej.

Konwersja jednostek

Pozwala na przełączanie pomiędzy różnymi jednostkami masy np kg <-> lb.

HOLD

Zamrożenie pomiaru - po wciśnięciu przycisku funkcyjnego wskazanie wagi zostanie na stałe na wyświetlaczu aż do jego anulowania.

PEAK

PEAK czyli wartość szczytowa pozwala zapamiętać i wyświetlić największą wartość obciążenia.

Wysoka rozdzielczość

Funkcja pozwala włączyć wskazanie z podwyższoną rozdzielczością czyli mniejszą działką odczytową. Funkcja może działać chwilowo lub na stałe.

TOP